Egzamin ósmoklasisty - plakat

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Zabierzowskiej

w roku szkolnym 2019/2020

 • Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9.00, sala gimnastyczna

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9.00, sala gimnastyczna

język angielski – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz.9.00, sala nr 10 lub 4

 • Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:
 Czas trwania (min.) 
 arkusz standar­dowy przedłużenie czasu
język polski120do 180
matematyka100do 150
język angielski90do 135
 • Instrukcja dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty:

Przed egzaminem

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej nauczyciel może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, w trakcie egzaminu już nie. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 7. Każdy zdający będzie mógł zostawić rzeczy osobiste w wyznaczonym do tego miejscu w szkole poza salą egzaminacyjną.
 8. Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny sprawdzian wiedzy, w związku z tym obowiązuje również elegancki i schludny strój galowy.
 9. 9.Uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną i okazać ją w razie potrzeby.
 10. Uczniowie wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo i zajmują miejsca wskazane w drodze losowania przez nauczyciela.
 11. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

W czasie egzaminu

 1. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z CZARNYM tuszem) i linijki na egzaminie z matematyki. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 2. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną, małą butelkę z wodą, która powinna stać na podłodze przy nodze stolika. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 3. Uczeń może opuścić salę egzaminacyjną najpóźniej na 15 minut przed zakończeniem egzaminu, sygnalizując to wcześniej podniesieniem ręki. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu nie opuszcza sali.
 4. W wyjątkowej sytuacji dozwolone jest wyjście do toalety, co uczeń powinien zasygnalizować podniesieniem ręki.
 5. Nauczyciele nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.
 6. Na egzamin należy zgłosić się o punktualnie o godzinie 8:30.
 7. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie sprawdzają ich kompletność, zapoznają się z instrukcją, wpisują w wyznaczonych miejscach kod ucznia i numer PESEL, a także naklejają w wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego naklejki z kodami kreskowymi. Pracę z arkuszem egzaminacyjnym rozpoczyna się na wyraźny sygnał nauczyciela. Nie należy odrywać karty odpowiedzi. Jedynie podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym z matematyki należy wyrwać ze środka 8 stron tworzących kartę rozwiązań egzaminacyjnych. Czas pracy z arkuszem zostaje zapisany na tablicy.
 8. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 9. Uczniowie pracują samodzielnie.

Po egzaminie

 1. Prosimy, aby unikać spotkań w grupie i po zakończonym egzaminie opuszczać szkołę indywidualnie, bez zbędnych kontaktów koleżeńskich. Wrażeniami po egzaminie można dzielić się między sobą  z wykorzystaniem, np. mediów społecznościowych.
 2. Po egzaminie istnieje możliwość wglądu w sprawdzoną i ocenioną pracę.
 3. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) dostępne są szczegółowe informacje o organizacji egzaminu ósmoklasisty, a także przykładowe arkusze egzaminacyjne.
 4. Wyniki egzaminu będą opublikowane do 31 lipca 2020 r.
 5. Do egzaminu w terminie dodatkowym (7-9 lipca 2020 r.) mogą przystąpić uczniowie, którzy nie pisali egzaminu w terminie głównym.

Tags:

Komentarze zablokowane

Skip to content