fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna - RODO

Dane archiwalne - w celu poznania się z aktualnymi informacjami - przejdź https://spwz.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej, Wola Zabierzowska 1, tel: 12 28 16 863, mail: szkola@spwz.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Zabierzowskiej możliwy jest pod numerem tel. nr. 607 643004 lub adresem email: iod@pQ.net.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Krakowie.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Podpis Administratora

Marta Grochot