fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zdalnym nauczaniem

Dane archiwalne - w celu poznania się z aktualnymi informacjami - przejdź https://spwz.pl/klauzula-informacyjna-rodo/

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zdalnego nauczania informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej (adres: Wola Zabierzowska 1, 32-007 Zabierzów Bocheński, tel.: 12 2816 863 ,e-mail: szkola@spwz.pl).W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych.Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel.Naszym głównym celem przetwarzaniajest realizacja zadańdydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, również poprzez realizowanie pracy zdalnej.
 4. Niezbędne dane pozyskujemy z dokumentacji szkolnej oraz bezpośrednio od rodziców (opiekunów prawnych uczniów).
 5. Zdalne nauczanie będziemy realizować poprzez
 • Dziennik elektroniczny dostarczany przez: nazwa dostawcy (Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Korfantego 193, 40-153 Katowice),
 • Platformę e-podręczniki – platformę edukacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Platformę Google Classroom
 • Wideo konferencje prowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania/aplikacji: Google Hangouts dostarczanego przez nazwa dostawcy (Google),
 • Dostawcę usług e-mail: Google
 1. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zadania w interesie publicznym, którym jest organizacja i prowadzenie nauczania zdalnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410). Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator,
 2. Administrator przewiduje przewiduje przetwarzanie wizerunków uczniów. Wizerunek ucznia będzie przetwarzany:
 • W związku z uczestnictwem w wideo konferencji,
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Państwa dane mogą też przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia.
 2. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres przetwarzania (okres trwania obowiązku nauki zdalnej). Następnie niezbędną dokumentację dołączymy do dokumentacji ucznia i będziemy przetwarzać przez okres pobytu w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Pozostałe dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu przetwarzania.
 3. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Podanie wizerunku jest dobrowolne.
 4. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach przetwarzania.
 5. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych.
 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 7. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne).Podobnie odbywa się to przy ocenianiu dziecka.
 8. Nie przewidujemy transferu danych do Państw trzecich. Jednocześnie informujemy, że w ramach naszej odpowiedzialności nie przekazujemy danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak zastrzegamy, że przepływy danych serwisu Facebook, Google mają charakter ponadnarodowy. Serwis ten może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook, Google posiada certyfikat EU-US-PrivacyShield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską. Ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat PrivacyShield.

 

[1]Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)