fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
2018-02-23

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Rok szkolny 2017/18  Rekrutacja  Informacje dla rodziców 
  • Jasonj

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych

w Szkole Podstawowej w Woli Zabierzowskiej na rok szkolny 2018/19

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach, które zostały określone;

 w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 59),

 w Uchwale Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXVII/387/17

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywać się będzie

od 01 marca 2018 do 30 marca 2018 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych można pobierać w sekretariacie szkoły, u wychowawców grup lub ze strony internetowej od 01.03.2018 do 30.03.2018
( nie wymaga się potwierdzenia zameldowania przez Urząd Meldunkowy )

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami, należy złożyć w sekretariacie szkoły od 01.03.2018 do 30.03. 2018 r. 
w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski nie podpisane przez obydwóch rodziców nie będą przyjmowane.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Inne niezbędne dokumenty określają kryteria zamieszczone we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do oddziałów przedszkolnych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje są do pobrania w sekretariacie szkoły lub u wychowawców grup. Termin składania deklaracji: 12.02.-28.02.2018.

Komisja kwalifikacyjna przyjmuje dzieci do oddziałów przedszkolnych na podstawie ustalonych etapów:

 I etap - brane są pod uwagę kryteria obowiązkowe ustalone przez MEN

 II etap – brane pod uwagę kryteria dodatkowe ustalone przez organ prowadzący szkołę.

 Źródło grafiki:  Designed by Freepik

Załączniki: