fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
2019-02-25

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rok szkolny 2018/19  Rekrutacja  Informacje dla rodziców 
  • Jasonj

Rekrutacja w Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej na rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej na rok 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018r. poz. 966 z póź. zm.) oraz w uchwale nr XXVII/387/2017 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz.Urz. Woj. Małopol. z 2017 r., poz. 1152 z póź. zm.) zmienionej uchwałą nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/387/17 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia
26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Niepołomice (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 3302) oraz Zarządzeniu nr 14/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 31 stycznia 2019r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów (rok szkolny 2019/2020) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych – dla których organem prowadzącym jest gmina Niepołomice.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Matejki w Woli Zabierzowskiej odbywać się będzie od 4 marca 2019r. do 22 marca 2019r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami można pobierać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły od 4 marca 2019r. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły w dniach:

 4 marca 2019r. – 22 marca 2019r.

Oświadczenia, o których mowa we wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać okazania dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego znajdują się w zamieszczonym poniżej Regulaminie Rekrutacji.

UWAGA!

Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia w rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wnioski nie podpisane przez oboje rodziców nie będą przyjmowane.

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

l.p.

Etapy rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

 

14.02.2019 r.-22.02.2019 r.

 

------------------

2.2.

Wydawanie i przyjmowane wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

 

04.03.2019 r.-22.03.2019r.

 

07.05.2019 r.-17.05.2019 r.

3.3.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej zarządzeniem dyrektora

 

25.03.2019 r.

 

20.05.2019 r.

4.4.

Obrady Komisji Rekrutacyjnej

25.03.2019 r.- 04.04.2019 r.

20.05.2019 r.-24.05.2019 r.

5.5.

Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego

 

05.04.2019 r.

 

27.05.2019 r.

6.6.

Wywieszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego

 

08.04.2019 r.

 

28.05.2019 r.

7.

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej  o uzasadnienie   odmowy przyjęcia dziecka do  oddziału przedszkolnego

 

09.04.2019 r.-15.04.2019 r.

 

29.05.2019 r.-04.06.2019 r.

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia/podpisywanie  umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

15.04.2019 r.-18.04.2019 r.

 

05.06.2019 r.-07.06.2019 r.

>>>> Wersja do druku (.pdf)