Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Zabierzowskiej .
Dane teleadresowe:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Zabierzowskiej
Wola Zabierzowska 1, 32-007 Zabierzów Bocheński

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: cześć z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Filmy opublikowane przed 2020-09-24 nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Grochot, marta.grochot@spwz.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 28 16 863. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej fragment chodzi oraz sposób kontaktu. Aby żądanie mogło być rozpatrzone konieczne jest wykazanie miejsca, w którym występuje brak dostępności.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem po drugiej stronie ulicy znajduje jedno się specjalnie oznakowane miejsce parkingowe w odległości mniejszej niż 50 m od wejścia. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się od strony drogi gminnej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Sekretariat, pełniący również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się środkowej części dolnego korytarza na prawo od wejścia.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Trwają prace nad kompleksowym systemem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Deklaracja

Podejmujemy starania, aby strona internetowa była w pełni dostosowana do wymagań prawnych i spełniała co najmniej wymagania WCAG 2.1.

Udostępniliśmy narzędzia poprawiające czytelności strony takie jak:

  • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
  • skala szarości,
  • wysoki kontrast,
  • negatyw,
  • jasne tło,
  • możliwość zaznaczania odnośników,
  • możliwość zwiększenie czytelności czcionki.

Narzędzia te są umiejscowione w widocznym miejscu na stronie i odpowiednio oznaczone.

Trwają prace nad sukcesywnym udostępnianiem cyfrowo kolejnych materiałów.

Skip to content